Abbott OTC Accountant in Hanoi, Vietnam

  • Kiểm tra hợp đồng bán hàng

  • Kiểm tra đối chiếu, xác nhận công nợ với khách hàng.

  • Theo dõi các chương trình khuyến mãi và xuât hóa đơn bán hàng

  • Đảm bảo tất cả các thủ tục xuất hàng được chấp hành và thực hiện đầy đủ và chính xác.

  • Kiểm tra công nợ theo đề xuất và dựa trên hợp đồng nguyên tắc đã ký, kiểm tra giá trị đơn đặt hàng, hạn mức tín dụng và thời hạn thanh toán mà công ty chấp nhận cho từng khách hàng

  • Kiểm tra chi tiết công nợ của từng khách hàng theo chứng từ phát sinh công nợ, thời hạn thanh toán, số tiền quá hạn, báo cho bộ phận bán hàng và quản lý cấp trên.

-Theo dõi tình hình thanh tóan của khách hàng.

  • Đôn đốc và trực tiếp tham gia thu hồi nợ với các khoản công nợ khó đòi, nợ quá hạn.

  • Kiểm tra số liệu công nợ để lập biên bản xác nhận công nợ với từng khách hàng.

  • Định kỳ đi đối chiếu công nợ khách hàng.

An Equal Opportunity Employer

Abbot welcomes and encourages diversity in our workforce.

We provide reasonable accommodation to qualified individuals with disabilities.

To request accommodation, please call 224-667-4913 or email corpjat@abbott.com